Algemene Voorwaarden
Algemene verkoopsvoorwaarden
  • De diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of de offerte. De dienstafnemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen voortkomend uit de geleverde diensten van alle aard. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt.
  • De diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de offerte vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de diensten. Eventuele vertraging in de oplevering van de diensten, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  • Annulering van de opdracht is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de dienstafnemer wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 5 werkdagen na het bevestigen van de opdracht en voor zover zij schriftelijk na het akkoord van de dienstafnemer wordt bevestigd. In geval van annulering is de dienstafnemer een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% van de totale waarde van de opdracht, onverminderd bewijs van hogere schade door de dienstverlener.
  • Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12% intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 100 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
  • Wanneer de dienstafnemer de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
  • Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.
  • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel gebracht.